Alarmavdelningen

Brandkårens verksamhet kretsar kring alarmavdelningen. Alarmavdelningens manskap deltar i utryckningar och bemannar kårens släckningsfordon enligt det släckningsavtal Ekenäs FBK ingått med Västra Nylands Räddningsverk. Ekenäs FBK bemannar en tankbil inom 8 minuter samt en släckningsbil inom 12 minuter från att medlemmarna får larmet. Avdelningen har ca 30 aktiva medlemmar ur varierande yrkesgrupper som deltar i verksamheten. För att uppehålla brandmannafärdigheterna arrangeras övningar varje vecka.

Övningarna arrangeras främst av den egna brandkårens befäl och innehållet av övningarna varierar från lektioner till utryckningsbetonade snabba insatser. Måndagsövningarnas mål är att uppehålla baskunskaperna samt öva inför olika typer av olyckor. Utöver veckoövningarna utbildas manskapet genom kurser, vilka även fungerar som kompetenskrav för olika uppgifter inom brandkåren. Efter den grundläggande kursen i släckningsarbete, som ger kompetens för att delta i alarm utökas färdigheterna med flera kurser i olika specialområden. Alarmavdelningens manskap deltar även i andra brandkårsrelaterade evenemang som t.ex. upplysningsverksamhet för allmänheten.

Årligen deltar Ekenäs FBK i ca 90 utryckningar. Utryckningarnas art varierar från bränder i såväl mark och byggnader till automatiska brandlarm och trafikolyckor. Brandkårens verksamhet är främst i Ekenäs med omnejd, trots att framförallt tankbilen kan delta i utryckningar på långt avstånd från den egna stationen.

Ekenäs FBK har specialiserat sig i restvärdesräddning som utgör ca 10 st av de årliga utryckningarna. Restvärdesräddningen innebär den akuta insatsen som utförs t.ex. i en brandskadad byggnad direkt efter att släckningsarbetet avslutats. Restvärdesräddningens mål är att rädda och minska skadorna som branden och släckningsarbetet förorsakat i en byggnad och lösöret i den. För restvärdesräddningen har brandkåren införskaffat ett fordon som är försett med utrustning för att bekämpa t.ex. fukt- rök- och brandskador. Ekenäs FBK var bland de första frivilliga brandkårerna i Finland att specialisera sig i restvärdesräddning. I dagens läge finns det två brandkårer inom Västra Nylands Räddningsverks område som arbetar med restvärdesräddning.